767601 Full Đại Ma Vương
1877292 Full Sát Thần
2061651 Linh Vực