767596 Full Đại Ma Vương
1877052 Full Sát Thần
2061297 Linh Vực