154544 Full Sư Sĩ Truyền Thuyết
280338 Full Tạp Đồ
882148 Full Thế Giới Tu Chân
506537 Full Chiến Thần Bất Bại
118043 Ngũ Hành Thiên