154571 Full Sư Sĩ Truyền Thuyết
280342 Full Tạp Đồ
882161 Full Thế Giới Tu Chân
506539 Full Chiến Thần Bất Bại
118159 Ngũ Hành Thiên