154539 Full Sư Sĩ Truyền Thuyết
280337 Full Tạp Đồ
882148 Full Thế Giới Tu Chân
506537 Full Chiến Thần Bất Bại
118040 Ngũ Hành Thiên