241650 Full Chung Cực Truyền Thừa
2358 Vũ Cực Đỉnh Phong