241638 Full Chung Cực Truyền Thừa
2252 Vũ Cực Đỉnh Phong