241638 Full Chung Cực Truyền Thừa
2258 Vũ Cực Đỉnh Phong